Balanced selection

SalmoProtect

SalmoProtect er utviklet for produksjon som foregår i områder med et lavere sykdomspress, og hvor målet er å motstå de mest vanlige helseutfordringene, samtidig som man opprettholder en høy ytelse på produksjonseffektivitet og kvalitet.

Produktutvalget til Benchmark Genetics er resultatet av en kontinuerlig og systematisk utvikling med bakgrunn i selskapets familiebaserte avlsprogrammer for atlantisk laks. Utover familieseleksjon benytter vi de siste nye genomiske verktøy for å sikre at produktene er tilpasset spesifikke oppdrettsmiljøer, systemer, produksjonsmodeller og utfordringer. Vi er opptatt av å ha en balansert seleksjon, med dyrevelferd og bærekraft i bunn. I vårt avlsprogram har vi vektet for høy tilvekst, sen kjønnsmodning, sykdoms- og prasittresistens og høy slaktekvalitet.

Uansett om våre kunder produserer laksen i sjø eller på land har vi produkter som er tilpasset ulike systemer. Vi kan også tilby rogn fra ILA-frie segment og vårt mål er å sikre at kundene får det beste startpunktet for sin produksjon. Vi er opptatt av at kundene skal få rogn tilgjengelig når de trenger den, og har derfor en produksjon som er uavhengig av sesong. Biosikkerhet er i høysetet hos oss, og vi har derfor en strategi om å holde stamfisken på land enten hele livssyklusen eller store deler av denne. Slik kan vi sikre at kundene våre får rogn som ikke bærer med seg sykdom.

Standard egenskaper

Produktmatrise

Standard egernskaper og tilvalg for hver av produktkonseptene våre

EgenskapSalmoProtectSalmoSelect - PDSalmoSelect - ILA
QTL-IPNxxx
GS-LUSxxx
GS-SWGxx
GS-PDx
GS-ILAx
GS/QTL-CMSTilvalgTilvalg
GS-AGD/gjellehelseTilvalgTilvalg
GS-QUALITYTilvalgTilvalg

Økologisk

SalmoProtect er tilgjengelig som sertifisert økologisk fra produksjon i Norge (DEBIO) og på Island (TÚN). Denne produksjonsmetoden er tilpasset sertifiseringsorganenes spesifikke krav:

  • Ingen fôring av stamfisken siste måned før stryking
  • Kun sertifisert økologisk fôr er tillatt siste seks måneder før stryking
  • Karene som benyttes for økologisk stamfisk må ha separate vannsystemer for å sikre en fullstendig separasjon av denne produksjonsgruppen fra tradisjonelt produsert stamfisk
  • Hormoner for å indusere modning er ikke tillatt
  • Spesielle krav for hvilken type desinfeksjonsmidler som er tillatt for rengjøring av kar og utstyr
  • Kar, inkubatorer og emballasje skal spesifikt skiltes/merkes med sertifiseringsorganets logo

Unngå tidlig kjønnsmodning

Tidlig kjønnsmodning er et problem som kan oppstå i høy-intensiver produksjonssystemer, slik som land-baserte RAS-anlegg. Når fisken går i modning slutter den å vokse og konverterer muskelmassen sin til kjønnsorganer.

I Benchmark Genetics har vi hatt sen kjønnsmodning som et sentralt seleksjonskriterium helt tilbake til tidlig 1970-tallet. I begynnelsen brukte vi fenotypisk seleksjon, men etterhvert gikk vi over til familieseleksjon, og fra 2017 til Genomisk Seleksjon (GS) for å velge ut de beste avlsfiskene for egenskapen.

All-Female

Ved våre anlegg på Island har vi etablert en egen behandlingsprosess av stamfisk og rogn som bidrar sterkt til å forhindre tidlig kjønnsmodning. Disse metodene kalles for henholdsvis All-Female og Triploid. Med en voksende landbasert oppdrettsnæring erfarer vi at rogn som har blitt behandlet med disse metodene øker i etterspørsel. Tilbakemeldingen fra kundene våre er positive, hvor de opplever både økt produktivitet og lønnsomhet ved å redusere eller unngå kjønnsmodning.

All-Female er en metode hvor vi oppnår rogn som bare gir hunnfisk populasjoner. I og med at det er hannfisken som i stor grad går i tidlig kjønnsmodning, vil våre kunder dermed erfare at veldig liten del av fisken kjønnsmodner i anlegget, selv med høye vanntemperaturer. For å oppnå rogn som bare er hunnfisk benytter vi stamfisk som blir sex-reversert til fra hunnfisk til hannfisk ved hjelp av hormoner. Disse hannfiskene produserer melke som bare har X-kromosomer. Når fisken benyttes til avl vil avkommet (rogna) bare ha X-kromosomer, og derav hunnkjønn. Derfor har metoden fått det beskrivende navnet «All-female». Rogna vil ikke være påvirket av hormonbehandlingen av fedrene og er dermed helt trygg å bruke til produksjon av mat.

Triploid

Enkelte produsenter opplever at de fortsatt får innslag av kjønnsmodning med All-Female. Dette gjelder spesielt når temperaturen er høy og fisken holdes i fullsyklus ferskvann. Da kan det oppstå opp til 12 – 15 % tap grunnet kjønnsmodning. En løsning for å eliminerer problemet fullstendig er å la All-female rogn gjennomgå en prosess som heter Triploidisering. Triploid laks har tre sett kromosomer i stedet for to. De er sterile og vil aldri gå i kjønnsmodning. Triploide individer kan forekomme naturlig, men på et lavt nivå, for både planter og dyr. Metoden er ofte brukt i landbruket (blant annet tomater) og i akvakultur (f.eks. østers).

Når vi lager triploid laks eksponerer vi nybefruktet rogn for trykk og temperatur i veldig kort tid. Selv om laksen får tre kromosomer er denne behandlingen ikke å anse som genetisk modifisering (GM). Laks som er triploid har noen ekstra krav til fiskehelse og fiskevelferd, da rogna er mer sensitiv til temperatur under inkubering, og fisken til lave oksygennivåer under tilvekst. Det foreligger også noen spesielle krav til fôret som benyttes til triploid fisk.

Vil du vite mer? Kontakt vårt tekniske team for mer informasjon

Meny

Get the newsletter