SalmoRAS4+ og SalmoRAS4+IPN

SalmoRAS4+

SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonen i landbaserte RAS-systemer

På Island produserer vi rogn som er spesielt selektert for høy tilvekst og hvor risikoen for tidlig kjønnsmodning er betydelig redusert (All-female), eller helt eliminert (All-Female/Triploid). Produktet er utviklet med den voksende landbaserte RAS-industrien i tankene. Denne type produksjonssystemer har et lavere sykdomspress enn tradisjonell sjøproduksjon, men erfarer større utfordringer med tidlig kjønnsmodning av hannfisk.

Produktet SalmoRAS4+ bidrar til å optimalisere produksjonssyklusen for landbasert produksjon. Som tilvalg kan våre kunder får beskyttelse mot Infeksiøs Pankreas Sykdom ved å legge til egenskapen QTL-IPN når de bestiller rogn.

Unngå tidlig kjønnsmodning

  • Ingen fôring av stamfisken siste måned før stryking
  • Kun sertifisert økologisk fôr er tillatt siste seks måneder før stryking
  • Karene som benyttes for økologisk stamfisk må ha separate vannsystemer for å sikre en fullstendig separasjon av denne produksjonsgruppen fra tradisjonelt produsert stamfisk
  • Hormoner for å indusere modning er ikke tillatt
  • Spesielle krav for hvilken type desinfeksjonsmidler som er tillatt for rengjøring av kar og utstyr
  • Kar, inkubatorer og emballasje skal spesifikt skiltes/merkes med sertifiseringsorganets logo

Tidlig kjønnsmodning er et vanlig problem i høyintensive produksjonssystemer, slik som landbasert RAS-produksjon. Når fisken går i kjønnsmodning slutter den å vokse og konverterer muskelmasse til kjønnsorganer.

I Benchmark Genetics har vi hatt sen kjønnsmodning som et sentralt seleksjonskriterium helt tilbake til tidlig 1970-tallet. I begynnelsen brukte vi fenotypisk seleksjon, men etterhvert gikk vi over til familieseleksjon, og fra 2017 til Genomisk Seleksjon (GS) for å velge ut de beste avlsfiskene for egenskapen.

All-Female

Ved våre anlegg på Island har vi etablert en egen behandlingsprosess av stamfisk og rogn som bidrar sterkt til å forhindre tidlig kjønnsmodning. Disse metodene kalles for henholdsvis All-Female og Triploid. Med en voksende landbasert oppdrettsnæring erfarer vi at rogn som har blitt behandlet med disse metodene øker i etterspørsel. Tilbakemeldingen fra kundene våre er positive, hvor de opplever både økt produktivitet og lønnsomhet ved å redusere eller unngå kjønnsmodning.

All-Female er en metode hvor vi oppnår rogn som bare gir hunnfisk populasjoner. I og med at det er hannfisken som i stor grad går i tidlig kjønnsmodning, vil våre kunder dermed erfare at veldig liten del av fisken kjønnsmodner i anlegget, selv med høye vanntemperaturer. For å oppnå rogn som bare er hunnfisk benytter vi stamfisk som blir sex-reversert til fra hunnfisk til hannfisk ved hjelp av hormoner. Disse hannfiskene produserer melke som bare har X-kromosomer. Når fisken benyttes til avl vil avkommet (rogna) bare ha X-kromosomer, og derav hunnkjønn. Derfor har metoden fått det beskrivende navnet «All-female». Rogna vil ikke være påvirket av hormonbehandlingen av fedrene og er dermed helt trygg å bruke til produksjon av mat. Kundene våre tilbakemelder at de får liten grad av kjønnsmodning, at fisken de produserer har en mer homogen størrelsesfordeling og derav et jevnere slaktevekt på slutten av produksjonstiden.

Triploid

Enkelte produsenter opplever at de fortsatt får innslag av kjønnsmodning med All-Female. Dette gjelder spesielt når temperaturen er høy og fisken holdes i fullsyklus ferskvann. Da kan det oppstå opp til 12 – 15 % tap grunnet kjønnsmodning. En løsning for å eliminerer problemet fullstendig er å la All-female rogn gjennomgå en prosess som heter Triploidisering. Triploid laks har tre sett kromosomer i stedet for to. De er sterile og vil aldri gå i kjønnsmodning. Triploide individer kan forekomme naturlig, men på et lavt nivå, for både planter og dyr. Metoden er ofte brukt i landbruket (blant annet tomater) og i akvakultur (f.eks. østers). Når vi lager triploid laks eksponerer vi nybefruktet rogn for trykk og temperatur i veldig kort tid. Selv om laksen får tre kromosomer er denne behandlingen ikke å anse som genetisk modifisering (GM). Laks som er triploid har noen ekstra krav til fiskehelse og fiskevelferd, da rogna er mer sensitiv til temperatur under inkubering, og fisken til lave oksygennivåer under tilvekst. Det foreligger også noen spesielle krav til fôret som benyttes til triploid fisk.

Vil du vite mer? Kontakt vårt tekniske team for mer informasjon

Les mer om seleksjon for landbasert oppdrett i vår brosjyre.

Meny

Get the newsletter