Khả năng kháng bệnh đốm trắng (WSSV) và hoại tử gan tụy cấp (AHPND)

BMK Protect thế hệ mới với khả năng tăng trưởng được cải thiện đồng thời vẫn duy trì khả năng kháng bệnh và mức độ ổn định tổng thể

Tại trại giống

Hiệu suất thành thục cao cho phép các trại giống đạt được hiệu quả chi phí tối ưu đồng thời sản xuất được nguồn PL kháng bệnh có chất lượng tốt nhất cho khách hàng của mình

  • Hiệu suất nhất quán như dự kiến giữa các lô
  • Hiệu quả sinh sản cao
  • Khả năng chịu căng thẳng cao hơn
  • Dễ dàng chăm sóc và tái sản xuất

Tại ao nuôi thương phẩm

BMK Protect thế hệ mới, với tốc độ tăng trưởng được cải thiện cho phép người nuôi sản xuất được tại các khu vực dễ bị nhiễm bệnh hoặc đầy thách thức liên tục có những mùa vụ bội thu với kích cỡ tôm bán được trên thị trường.

  • Kết quả thu hoạch được đảm bảo
  • Kết quả nhất quán giữa các mùa vụ
  • Khả năng kháng bệnh cao
  • Tối ưu cho các khu vực đầy thách thức và dễ bị nhiễm bệnh
Menu

Get the newsletter