Benchmark Genetics Salten

Adresse

Det mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegget i verden

Benchmark Genetics Salten ble åpnet i mai 2019 som det mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegg for atlantisk laks i verden. Anlegget er lokalisert i Sørfjorden i Nordland fylke, og bygningsmassen er designet for å kunne ivareta hele stamfiskens livssyklus på land – fra rogn til rogn.

At produksjonen foregår på land hele, eller store deler av stamfiskens liv, bidrar til at anlegget holder de høyeste standarder av biosikkerhet i bransjen. Sjøvann hentes fra 15- og 70-meters dyp, og ferskvann hentes fra Sørfjordvatnet som ikke har tilsig av anadrom fisk. Anlegges kjøres på tre forskjellige systemer; RAS, gjenbruk og gjennomstrøm – avhengig de ulike fasene i stamfiskens liv og om fisken går hele, eller deler av livet på land

Produksjonsmodellene i Benchmark Genetics Salten er enten helt landbasert (lukket system) eller hvor fisken har gått deler av livet i sjøen (semi-lukket system). I sistnevnte modell har fisken hatt ett år i sjøen i en av lokalitetene i Skjerstadfjorden eller ved Kvarøy. Når denne fisken landsettes i Benchmark Genetics Salten skal den tilbringe ett år i et lukket landbasert system før den er klar til å brukes som avlskandidat. Under oppholdet i anlegget blir fiskens helse kontinuerlig overvåket, og det tas jevnlige prøver for en lang rekke agens. Det omfattende overvåkningsprogrammet bidrar til å sikre høy biosikkerhet og sykdomsfri rogn.

Årsaken til at anlegget kjøres på to forskjellige modeler er at det bidrar til å sikre tilstrekkelig antall avlskandidater med den rette kombinasjonen av gener for avlskjernen og rognproduksjon. At vi har stamfisk på ulike lokaliteter, er også en risikoreduserende faktor for avlsprogrammet og for å sikre kundene leveranse av rogn.

Benchmark Genetics i tall

  • 10.000 m2 bygningsmasse
  • 8.000 m3 karkapasitet
  • 150 million rognkorn på maks kapasitet
Meny

Get the newsletter